Projekty

Vytlačiť

Katedra je orientovaná na výskum slovenského jazyka z komunikatívneho aspektu, pričom sa zameriava na výskum slovenčiny zo synchrónneho a diachrónneho hľadiska, a to podľa profilácie jednotlivých pracovníkov.

Prehľad realizovaných vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov sekcie slovenského jazyka:

Visegrad Fund: Ortoepie západoslovanských jazyku/Orthoepy of West Slavonic Languages

Realizácia projektu: 2019 – 2020

APVV: Slovensko – Srbsko. Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny

Realizácia projektu: 2019 – 2020

KEGA 043UKF-4/2018: Jazyk ako text. Vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky a didaktiky slovenského jazyka

Riešitelia z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF: PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. (vedúca projektu), prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Realizácia projektu: 2. 1. 2018 – 20. 12. 2019

Projekt vychádza zo súčasnej prestavby vzdelávacieho systému slovenského školstva a zároveň z aktuálnej potreby zvýšiť jazykovú a štylistickú gramotnosť nastupujúcej generácie mladých ľudí pripravujúcich sa na budúce učiteľské povolanie. Na základe aktívnej spolupráce so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny sa ukázalo, že v slovenskom kontexte je akútny nedostatok študijných materiálov, ktoré by v relatívne ucelenej podobe poskytli informácie o jazyku, lingvistickej analýze textu a didaktike slovenského jazyka. Cieľom projektu je vytvoriť pre budúcich učiteľov vysokoškolský učebný materiál určený na skvalitnenie ich jazykovej a štylistickej gramotnosti pri práci s rôznymi typmi textov. Projekt je zameraný na tvorbu vysokoškolského učebného materiálu, ktorý umožní realizáciu komplexného vyučovania slovenského jazyka. Textový materiál bude vychádzať z rôznych žánrov a slohových útvarov, a tak umožní študentom zdokonaliť sa pri ich vlastnej jazykovej a kompozičnej tvorivosti.

APVV-14-0336: Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka

V projekte spolupracujú Katedra translatológie FF UKF, Katedra slovenského jazyka FF UKF a Katedra informatiky FPV UKF.

Riešitelia z Katedry slovenského jazyka FF UKF: prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., Mgr. Katarína Dudová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Mária Matiová

Realizácia projektu: 1. 7. 2015 – 31. 6. 2018

Strojový preklad (Machine Translation, MT) a s ním spojená kvalita strojového prekladu (výstupu MT systému) sa stali v poslednom čase dôležitými predmetom výskumu nielen v akademickej, ale aj v komerčnej sfére. Evalvácia strojového prekladu je rovnako dôležitá tak pre profesionálnu kontrolu kvality obsahu, ako aj pre študijné programy, ktoré pripravujú budúcich prekladateľov a editorov do praxe. Systémy strojového prekladu sú konkurencie schopné, čo je kompromis vzhľadom na kvalitu náklady – rýchlosť. Sú časovo a finančne nenáročné, avšak v porovnaní s humánnym prekladom dosť nekvalitné. Bolo navrhnutých veľa spôsobov, ako merať kvalitu, avšak všetky boli zatiaľ testované medzi anglickým jazykom a ďalším svetovým jazykom. Nikto sa doteraz nezameral na marginálne jazyky, kam patrí aj slovenčina, špecifická svojou morfologickou bohatosťou. V projekte sa zameriavame na hodnotenie kvality strojového prekladu z anglického a nemeckého jazyka do slovenského metódami manuálnej evalvácie a na hĺbkovú analýzu chýb strojového prekladu, t. j. identifikáciu a klasifikáciu chýb srojového prekladu. Pokúsime sa vytvoriť typológiu chýb, ktoré vznikajú pri strojovom preklade do flektívnych typov jazyka, menovite slovenského, a vy tvoríme korpus chýb strojového prekladu pre vybrané štýly textov (náučný, administratívny a publicistický).

Výskumná agentúra: Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
ITMS kód 2611023011

Projektový manažér: PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Koordinátorka aktivít:
PaedDr. Mária Alabánová, PhD.
Riešitelia (FF UKF): PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., doc. PhDr. Jana Bírová, PhD., PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., PhDr. Lýdia Čechová, PhD., PhDr. Jaroslav Dóczy, Mgr. Katarína Dudová, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.

Strategickým cieľom projektu je podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej  činnosti týkajúca sa skvalitnenia obsahu a zlepšenia štruktúry existujúceho študijného programu s ohľadom na implementovanie najnovších poznatkov jazykovedného výskumu do vyučovania, vysokou mierou prispeje k prispôsobeniu vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti, a vypracovaním nového modelu aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti univerzity nielen v rámci SR, ale aj v zahraničí.
Súčasťou strategického cieľa projektu je inovácia vyučovacích metód výučby slovenského jazyka a slovenskej literatúry v ZŠ s VJM metódami vyučovania cudzích jazykov, zohľadňujúc najmodernejšie a najefektívnejšie výsledky jazykovedného výskumu.

Publikácie vydané v rámci projektu

VEGA 10694/13: Súčasná slovenčina v srbských a slovenských elektronických médiách

Vedúci projektu: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Riešitelia: PaedDr. Mária Alabánová, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  PhDr. Marián Macho, PhD., Mgr. Patrik Petráš

Projekt je zameraný na vedecký výskum a konfrontačnú analýzu jazyka bežne používaného v mediálnej komunikačnej sfére v hovorených komunikátoch v srbských a slovenských elektronických médiách. Primárnym cieľom projektu je výskum špecificky zameraný na vytypovanie, zmapovanie a vyhodnotenie jazykových prvkov indikujúcich jednak súčasný stav a jednak dynamiku prehovorov v elektronických médiách. Výskum predpokladá rozčlenenie elektronického mediálneho priestoru na oblasti podľa typov prehovorov, žánrovej špecifikácie komunikátov i podľa inštitucionálneho pozadia a charakteru komunikačného kanála. Charakter výskumu bude komplexný, pretože takto v úplnosti vymedzený a diferencovaný komunikačný priestor zastúpený jednotlivými typmi komunikátov a reprezentovaný získaným jazykovým materiálom bude skúmaný slovensko-srbským kolektívom riešiteľov z jazykovoštruktúrneho, štylistického i sociálno-komunikačného aspektu.

VEGA 1/0754/12: Antropocentricky zamerané sémantické kategórie v slovenčine (v porovnaní s niektorými slovanskými jazykmi)

Vedúci projektu: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Katarína Dudová, PhD.
Spoluriešitelia (FF UKF): doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. (Katedra slovenského jazyka), prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. (Katedra slovenského jazyka), doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (Katedra rusistiky)
Ďalší spoluriešitelia: Kašuba, N. (Univerzita v Rivnom, Ukrajina), Pachomová, S. (Národná univerzita v Užhorode), Szymczak-Rozlach, M. (Univerzita v Sosnovci, Poľsko)

Predmetom riešenia sú sémanticko-syntaktické kategórie, ktoré sa určitým spôsobom a do určitej miery vzťahujú na človeka a na rôzne stránky jeho činnosti - jazykovej aj nejazykovej. V rámci širokého antropologicky orientovaného kategoriálneho komplexu, kam patrí personálnosť/subjektívnosť, modálnosť, apelatívnosť, interogatívnosť, posesívnosť, sociatívnosť a inštrumentálnosť, sa výskum zacieľuje na syntaktickú manifestáciu sémantických kategórií personálnosti/subjektívnosti, apelatívnosti a modálnosti v slovenčine, a to aj v porovnaní s niektorými slovanskými jazykmi - ukrajinčinou, poľštinou, ruštinou a macedónčinou.

VEGA 1/0654/08 | 15 - 2008-2010: Slovník štúrovskej slovenčiny

Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Kralčák
Spoluriešitelia: Vladimír Benko (PF UK), Darina Auxová, Tomáš Bánik, Renáta Hlavatá, Marián Macho, Marcel Olšiak, Martina Magdolenová

Projekt slovníka štúrovskej slovenčiny zapadá do súčasného stavu vedeckého výskumu slovenskej historickej lexiky a do procesu jej postupného lexikografického spracovania (spracovaná je lexika predspisovného obdobia; ako reálny sa tiež ukazuje zámysel lexikograficky spracovať bernolákovskú slovenčinu). Slovník štúrovskej slovenčiny ako publikácia bude prezentovať slovnú zásobu štúrovčiny ako spisovného jazyka porovnateľného s inými európskymi spisovnými jazykmi, a to aj napriek tomu, že sa sformoval v nezvyčajne krátkom čase a na pomerne malom priestore. Prínosom projektu je tiež vytvorenie elektronického korpusu historických textov s rozsahom najmenej 15 miliónov slovných tvarov. Táto databáza môže byť v budúcnosti sprístupnená na študijné účely.

KEGA 3/6399/08 - 2008-2010: Nové technológie vo výučbe fonetiky a fonológie na 1. a 2. stupni VŠ

Spoluriešitelia: Štefan Beňuš (KAaA), Katarína Stanová (KAaA), Viera Chebenová (KGe), Nataša Kiseľová (KRu), Marcel Olšiak (KSJ)

Plánovaným výstupom projektu je vytvorenie uceleného multimediálneho manuálu v elektronickej forme spolu s príkladmi na výučbu fonetiky a fonológie. Prínosom bude uvedenie študentov do samostatnej vedeckovýskumnej práce používaním softvéru PRAAT.

CGA 2007: Kontrastívne foneticko-fonologické javy a zákonitosti slovenského a maďarského jazyka

Zodpovedný riešiteľ: Mária Alabánová
Spoluriešitelia: Ján Bauko, Ladislav Navrátil, Marcel Olšiak

Moderné a progresívne chápanie a realizácia vyučovania jazykov venuje zvýšenú pozornosť kontrastívnym jazykovým javom v oblasti fonetiky a fonológie, ktorá je východiskom správnej spisovnej výslovnosti, správneho plynulého a výrazného čítania ako aj pravopisu. Projekt analyzuje odlišné javy a zákonitosti v hláskovom systéme maďarského a slovenského jazyka, zvládnutie ktorých môže výrazne ovplyvniť ďalšiu úspešnosť osvojenia si slovenského jazyka.

VEGA 1/2231/05: Hovorená podoba slovenčiny v médiách

Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Kralčák
Spoluriešitelia: Darina Auxová, Renáta Hlavatá, Zuzana Kováčová, Hedviga Marcinková, Marián Macho, Ladislav Navrátil, Marcel Olšiak, Katarína Pekariková, Juraj Vaňko, Kristína Vrlíková

Projekt je zameraný na výskum komunikátov, ktoré v ostatnom období zaberajú v elektronických médiách stále väčší priestor. Zároveň zaznamenávame výrazný nárast nepripravených jazykových prejavov orientovaných spisovne. Cieľom predkladaného projektu bolo zmapovanie a analýza súčasného stavu hovorenej podoby spisovnej slovenčiny vo sfére, ktorá má podstatný vplyv nielen na formovanie úzu, ale aj na dynamiku jazykovej praxe vôbec.

KEGA 3/3035/05: Tvorba nových učebníc a učebných pomôcok pre ZŠ a SŠ

Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Kováčová
Spoluriešiteľka: Kristína Vrlíková

Cieľom projektu bolo vybrať, resp. vytvoriť východiskové texty tak, aby sa vo vyučovaní slovenského jazyka mohli špecificky využiť na pozorovanie vybraných jazykových javov. Po identifikácii jazykového javu a po doplnení teoretických poznatkov by sa následne uplatnili v žiackych individuálnych prejavoch, komunikátoch. V návrhoch sa bude preferovať analýza vybraných textov a vlastná (žiacka) tvorba textu.

GAM II/2/2005: Charakteristika jazykovej situácie v médiách a neformálnej komunikácii

Zodpovedný riešiteľ: Marcel Olšiak
Spoluriešitelia: Darina Auxová, Tatiana Deptová KMKaR), Mariana Vargová-Hrašková, Marián Macho

Cieľom projektu bolo sledovať dynamiku súčasného jazyka, zmeny, ktoré doteraz nie sú zachytené, a charakterizovať nové prvky vo zvukovej, lexikálnej, syntaktickej a štylistickej rovine v jazykových prejavoch v médiách a v neformálnej komunikácii.

II/5/2000/CGA: Kultúra reči/zborník Otázky jazykovej kultúry

Prehľad realizovaných vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov sekcie slovenskej literatúry:

Riešené a obhájené vedeckovýskumné projekty VEGA

 • Literárna komunikácia v podmienkach vedecko-technickej revolúcie, VIII-6-5/2 (1976 – 1980)
 • Teória a metodika textu v systéme literárneho vzdelania, VIII-6-5/5 (1976 – 1980)
 • Odrazové, semiotické, komunikačné, lingvistické a didaktické aspekty interpretácie umeleckého textu, VIII-8-7/01/3 (1981 – 1985)
 • Umelecká (literárna, hudobná a výtvarná) tvorba, jej recepcia a interpretácia v perspektíve  výchovy, č. 1/991 302/92 (1991 – 1993)
 • Žánrové hodnoty tvorby a recepcie súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, č. 1539/94 (1994 – 1996)
 • Tvorba a recepcia klasickej a súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež,  č. 1/4455/97 (1997 – 1999)
 • Interpretačné profily súčasných slovenských spisovateľov pre deti a mládež , č. 1/7385/20 (2000 – 2002)
 • Hodnotové charakteristiky súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, č. 1/1426/04 (2004 – 2006)
 • Schematizmus a poschematizmus v literárnej tvorbe pre deti a mládež po roku 1945, č. 1/3735/06 (2006 – 2008)
 • Revitalizácia kultúrnej tradície a spirituálneho dedičstva vo vývinovom procese slovenskej literárnej komunikácie vzhľadom na efektívnosť kultúrneho potenciálu textov staršej literatúry, č. 1/4739/07 (2007 – 2009)
 • Slovenská literárna kritika 50. a 60. rokov dvadsiateho storočia v súradniciach spoločenského vývinu, č. 1/0697/08 (2008 – 2010)
 • Interpretačný rozmer literárnych textov v diachronickej procesuálnej línii 1/0096/10 (2010 – 2012)
 • Literatúra bez hraníc (Tvorba a recepcia literatúry pre deti a mládež na prahu tretieho tisícročia) 1/0120/10 (2010 – 2012)
 • Modus vivendi literárneho stredoveku v umeleckých textoch 1/0220/13 (2013 – 2015)
 • Riešené a obhájené vedeckovýskumné projekty KEGA
 • Slovenská detská literatúry druhej polovice 20. storočia v čitateľskej recepcii a interpretácii, č. 3/3251/05 (2005 – 2007)

Riešené a obhájené vedeckovýskumné projekty UGA (GAM+CGA)

 • Intenzifikačné formy vo vyučovaní literatúry na stredných školách, RŠ-II-06-01/01 (1985 – 1990)
 • Hodnotové charakteristiky súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, č. II/1/2003 (2003 – 2005)
 • Humor a satira v slovenskej literatúre 19. storočia GAM -> 13/2004/FF (2004)
 • Aspekt introvertnosti a katarzie v tvorbe Jána Motulka a Svetloslava Veigla (GAM -> 1/2004/FF) (2004)
 • Barokový kancionál Cantus Catholici a podmienky jeho vzniku CGA -> I/1/2005 (2005)
 • Pôsobenie Jána Motulka v redakcii časopisu Plameň CGA -> II/1/2005 (2005)
 • Humor a satira v slovenskej literatúre 19. storočia - Časopis Černokňažník 1861-1864 GAM -> GAM II./2005FF (2005)
 • Tragické a komické, sakrálne a profánne v slovenskej literatúre 17. - 20. storočia CGA -> II/4/2006 (2006)
 • A. Hillis Miller a divergentný pohyb čítania GAM -> XXIII/2006/FF (2006)
 • Detská literatúra v recepcii (XX. storočie), č. II/3/2006 (2006 – 2008)
 • Monografická práca o Jánovi Motulkovi CGA -> II/6/2007 (2007)
 • Komparácia v literárnej teórii a praxi, UGA II/3/2008 (2008 – 2010)
 • Literárna veda, (ne)prípustnosť čítania a spoločenské súvislosti 20. storočia, UGA II/16/2009 (2009 – 2010)
 • Žánrová a tematická typológia tvorby vojvodinských autorov pre deti a mládež, UGA II/1/2009 (2009)
 • Fenomén Dušan Dušek, UGA II/3/2009, (2009)
 • Aktuálne hodnoty slovenskej literatúry pre predčitateľský vek, UGA II/4/2009, (2009)
 • Rétorika a existenciálne otázky v slovenskej barokovej próze religiózneho charakteru, UGA II/6/2009 (2009)
 • Prozaické dielo Vladimíra Mináča očami dobovej literárnej kritiky a z pohľadu súčasnosti, UGA II/5/2010 (2010)
 • Fenomén žánru v literárnej tvorbe pre predčitateľský vek, UGA II/8/2010 (2010)
 • Interpretačné a recepčné sondy do slovenskej literatúry 20. stor. (Duchovno-kresťanské motívy v literatúre pre deti), UGA II/6/2010 (2010)
 • Význam Aristotelovej Poetike pre literárnovedné myslenie 20. storočia UGA -> II/23/2011-2013  (2011-2013)
 • Funkcia putovania v dielach antiky a v Hollého epose Cyrillo-Metodiáda UGA -> 014/2012 (2012)
 • Didaktické využitie kvízu vo výučbe dejín slovenskej literatúry UGA -> 017/2013 (2013)
 • Historické a teoreticko-metodologické súvislosti literárnej vedy 20. storočia UGA -> II/20/2014 (2014 – 2016)

Iné riešené a obhájené vedeckovýskumné projekty

 • Súťaž o cenu Pavla Straussa - celoslovenská literárna súťaž vysokoškolákovNKN -> ZMLUVA č.4 - 1GK / 2006 (2006)