O nás

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre je pedagogické, vedecké a metodické pracovisko, ktoré vzniklo 1. 9. 2017 zlúčením pôvodne samostatných katedier slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Podrobnejšie o histórii tohto pracoviska sa môžete dočítať v článku História katedry.

Katedra slovenského jazyka a literatúry pripravuje učiteľov v odbore slovenský jazyk pre všetky typy základných a stredných škôl v internej a externej forme štúdia. Absolventom trojročného bakalárskeho štúdia odboru slovenský jazyk a literatúra sa priznáva titul bakalár (Bc.), po nasledujúcom dvojročnom magisterskom štúdiu titul magister (Mgr.).

Od roku 2003 je v ponuke študijný program slovenský jazyk a literatúra (neučiteľský smer), od septembra 2004 sa rozšírila ponuka o študijný program translatológia v špecializácii slovenský jazyk a literatúra – cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský, francúzsky) a od roku 2009 študijný program editorstvo a vydavateľská prax.

Viac o ponúkaných študijných programoch sa dočítate v časti Pre uchádzačov.

Katedra slovenského jazyka a literatúry zároveň zabezpečuje vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UKF – študijné programy predškolská a elementárna pedagogika (bakalárske štúdium) a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (magisterské štúdium), a to v širšom teoretickom a didakticko-praktickom zábere. Katedra ďalej zabezpečuje aj vyučovanie slovenského jazyka na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v skupinách s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Pre študentov iných odborov Filozofickej, Pedagogickej fakulty a Fakulty prírodných vied, ktorí nemajú v aprobácii slovenský jazyk, ponúka katedra jazykové prosemináre, orientované najmä na problematiku jazykovej kultúry, a semináre rétoriky.

Katedra slovenského jazyka a literatúry ďalej ponúka:

  • 3-ročné rozširujúce jednoodborové štúdium pre absolventov VŠ pedagogického smeru,  alebo nepedagogického smeru s DPŠ,
  • skúšky zo štátneho jazyka (predtým nostrifikačné skúšky),
  • rigorózne skúšky – po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky získavajú titul PhDr. absolventi vedeckého smeru odboru slovenský jazyk., alebo titul PaedDr. absolventi učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí majú v aprobácii slovenský jazyk,
  • internú (3-ročnú) a externú (5-ročnú) formu doktorandského štúdia v študijných programoch slovenský jazyk a literatúrateória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (slovenská literatúra); po ich ukončení odbornou skúškou a obhajobou dizertačnej práce sa udeľuje titul PhD.,
  • vykonanie 1. a 2. atestačnej skúšky,
  • akreditované vzdelávacie kurzy pre učiteľskú i neučiteľskú verejnosť.

V rámci štúdia lingvistiky a príbuzných jazykových disciplín získajú študenti odbornú spôsobilosť analyzovať rôzne typy textov tak z gramatického, ako aj komunikačného hľadiska. Študenti sa dôkladne oboznámia s gramatickým systémom slovenčiny, ale aj s historickými a vývinovými aspektmi nášho jazyka. Štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry je obohatené o štúdium pedagogických disciplín a odborovej didaktiky.

Štúdium literatúry sleduje vo svojich realizačných projektoch a výstupoch dve odborné úrovne prípravy absolventov: literárnovednú a didaktickú. Popri tom zahŕňa aj širšie spektrum aplikačných a špecifických disciplín (napr. textológiu, literárnu komparatistiku, semiotiku, kritiku a publicistiku a i.). Absolventom umožňuje kvalifikovane sa uplatniť aj v príbuzných literárnovedných odboroch. Predovšetkým im však otvára cestu k nadobudnutiu literárnovednej odbornej špecializácie. Akreditačná komisia udelila katedre právo konať štátne skúšky, školiť doktorandov, habilitovať docentov a inaugurovať profesorov.

V oblasti vedy a výskumu sa katedra zameriava na výskum súčasnej slovenčiny, jej gramatického systému, dejín spisovnej slovenčiny, ale otázok vývinu jazyka. V centre pozornosti je aj výskum slovenčiny ako cudzieho jazyka, ale aj tzv. druhého (nematerinského jazyka), o čom svedčí aj projekt Nitriansky model skvalitnenia Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským), ktorý bol financovaný zo Štrukturálnych fondov Európskej únie (viac o projekte sa dočítate v časti Aktivity – Projekty).

V rámci literárnovedného výskumu sa katedra venuje riešeniu otázok recepcie a interpretácie literárneho diela s užším zacielením na literatúru pre deti a mládež, slovenskú literatúru 20. storočia, na staršiu slovenskú literatúru – na jej recepčné a interpretačné dimenzie. Talentovaným študentom dávame priestor na spoluúčasť vo vedeckom výskume, v publikačnej prezentácii a po ukončení magisterského štúdia im umožňujeme pokračovať v spomínaných formách doktorandského štúdia.

Free Joomla! template by Age Themes