História katedry

Súčasná Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre vznikla zlúčením Katedry slovenského jazyka a Katedry slovenskej literatúry FF UKF v Nitre. Pôvodné pracovisko vzniklo v roku 1959, a to vyčlenením z Katedry slovenského a ruského jazyka. Katedra slovenského jazyka a katedra slovenskej literatúry sa osamostatnili v roku 1987. Až do roku 2017 fungovali ako samostatné pracoviská, ktoré však veľmi úzko spolupracovali pri zabezpečení štúdia v bakalárskych a magisterských študijných programoch.

Od roku 1987 Katedra slovenského jazyka rozvíjala svoje vedecké a odborné aktivity realizovaním kolektívnych výskumných projektov z oblasti frazeológie a fungovania jazykových prostriedkov v texte. Významné sú tiež výsledky výskumu slovenského jazyka z diachrónneho hľadiska. Na túto činnosť nadväzovalo organizovanie domácich i medzinárodných konferencií a edícia viacerých zborníkov štúdií.

Do roku 1997 pôsobila katedra v hlavnej budove Univerzity Konštantína Filozofa na Triede A. Hlinku, dnes sídli v zrekonštruovanej budove (bývalej polikliniky) na Štefánikovej ulici.

Jazykovedné disciplíny v histórii spoločnej Katedry slovenského jazyka a literatúry prednášali:

doc. PhDr. Ľudovít Šmelík, CSc., prof. PhDr. Štefan Krištof, CSc., doc. PhDr. Ján Hollý, CSc., doc. PhDr. Eugénia Bajzíková, CSc., prof. PhDr. Ján Oravec, DrSc., PhDr. Ján Madunický, CSc., doc. PhDr. Katarína Habovštiaková, CSc., prof. PhDr. Ema Krošláková, CSc., doc. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. , prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., a i.

Okrem toho externe na tejto katedre jazykovedné disciplíny prednášali:

prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc., prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc., prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc., prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc., prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc., PhDr. Ján Kačala, DrSc., a i.

Chronologický prehľad vedúcich katedry (od r. 1959):

1959 - 1970 | doc. PhDr. Ľudovít Šmelík
1970 - 1976 | prof. PhDr. Štefan Krištof, CSc.   
1976 - 1984 | prof. PhDr. Anton Popovič, DrSc.   
1984 - 1990 | doc. PhDr. Marta Patáková, CSc.   
1990 - 1996 | prof. PhDr. Ema Krošláková, CSc.   
1996 - 1998 | prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.   
1998 - 2001 | prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc.   
2001 - 2003 | prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.    
2003 - 2007 | prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.   
2007 - 2009 | prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
2009 – 2021 | prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
od r. 2021 | doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes