Dnes je .

Záverečné práce

Podmienkou na úspešné ukončenie príslušného stupňa štúdia je vypracovanie a úspešné obhájenie záverečnej (bakalárskej/diplomovej/dizertačnej/rigoróznej) práce a záverečnej práce rozširujúceho štúdia.

Postup prihlasovania na tému záverečnej práce

Študenti bakalárskeho štúdia (denná forma) sa na tému záverečnej práce prihlasujú v 2. ročníku. Študenti magisterského štúdia (denná forma) sa na tému záverečnej práce prihlasujú v 1. ročníku.

Katedra do 1. 10. príslušného roka zverejní zoznam tém záverečných prác (témy sa zverejňujú v AIS). Študent výber danej témy prekonzultuje so školiteľom (vyučujúci, ktorý tému vypísal). Po súhlase školiteľa s prihlásením sa študenta na tému práce sa študent prihlási na tému v AIS, a to do 31. 10. (Študent si môže tému dohodnúť s vybraným vyučujúcim aj pred termínom zverejnenia tém. Ak bude túto tému školiteľ akceptovať, vypíše ju v ponuke svojich prác.)

Dôležité informácie o záverečných prácach

Smernica č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, ako aj vzorové dokumenty (vzor zadania, obalu a titulného listu záverečnej práce) a príklady citovania sú zverejnené na stránke Univerzitnej knižnice UKF v Nitre (odkaz).

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 76/2019 Z. z. sú študenti, ktorí vo svojej záverečnej práci citujú STN alebo TNI, povinní poslať Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy (STN) alebo nepodstatnej technickej normalizačnej informácie (TNI) podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 60/2018 o technickej normalizácii.
Udelenie súhlasu vyššie uvedeným úradom je potrebný z dôvodu citácii STN alebo TNI v záverečných prácach študentov. Súhlas na citovanie nepodstatnej časti STN alebo TNI sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu. Na základe uvedeného odporúčame študentom vytlačiť si dvakrát žiadosť, ktorá je v prílohe: jedenkrát poslať žiadosť doporučene Úradu pre normalizáciu a druhú si odložiť pre seba aj s podacím lístkom potvrdzujúcim odoslanie žiadosti.

Rámcové časti záverečnej práce

Obal záverečnej práce

Predvyplnený titulný list záverečnej práce s aktuálnym odborom a študijným programom (pre EVP)

Predvyplnený titulný list záverečnej práce s aktuálnym odborom a študijným programom (pre UAP)

Zadania záverečných prác

Od akademického roka 2020/2021 si zadania záverečných prác tlačia študenti sami, nie je potrebné dávať ich na podpis vedúcemu katedry.

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1270611
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
692
363
2710
4591
1270611

Vaša IP: 3.230.152.133
10. 06. 2023 12:06

Free Joomla! template by Age Themes