Záverečné práce

Podmienkou na úspešné ukončenie príslušného stupňa štúdia je vypracovanie a úspešné obhájenie záverečnej (bakalárskej/diplomovej/dizertačnej/rigoróznej) práce a záverečnej práce rozširujúceho štúdia.

Postup prihlasovania na tému záverečnej práce

Študenti bakalárskeho štúdia (denná forma) sa na tému záverečnej práce prihlasujú v 2. ročníku. Študenti magisterského štúdia (denná forma) sa na tému záverečnej práce prihlasujú v 1. ročníku.

Katedra do 1. 10. príslušného roka zverejní zoznam tém záverečných prác (témy sa zverejňujú v AIS). Študent výber danej témy prekonzultuje so školiteľom (vyučujúci, ktorý tému vypísal). Po súhlase školiteľa s prihlásením sa študenta na tému práce sa študent prihlási na tému v AIS, a to do 31. 10. (Študent si môže tému dohodnúť s vybraným vyučujúcim aj pred termínom zverejnenia tém. Ak bude túto tému školiteľ akceptovať, vypíše ju v ponuke svojich prác.)

Dôležité informácie o záverečných prácach

Smernica č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, ako aj vzorové dokumenty (vzor zadania, obalu a titulného listu záverečnej práce) a príklady citovania sú zverejnené na stránke Univerzitnej knižnice UKF v Nitre (odkaz).

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 76/2019 Z. z. sú študenti, ktorí vo svojej záverečnej práci citujú STN alebo TNI, povinní poslať Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy (STN) alebo nepodstatnej technickej normalizačnej informácie (TNI) podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 60/2018 o technickej normalizácii.
Udelenie súhlasu vyššie uvedeným úradom je potrebný z dôvodu citácii STN alebo TNI v záverečných prácach študentov. Súhlas na citovanie nepodstatnej časti STN alebo TNI sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu. Na základe uvedeného odporúčame študentom vytlačiť si dvakrát žiadosť, ktorá je v prílohe: jedenkrát poslať žiadosť doporučene Úradu pre normalizáciu a druhú si odložiť pre seba aj s podacím lístkom potvrdzujúcim odoslanie žiadosti.

Rámcové časti záverečnej práce

Obal záverečnej práce

Predvyplnený titulný list záverečnej práce s aktuálnym odborom a študijným programom (pre EVP)

Predvyplnený titulný list záverečnej práce s aktuálnym odborom a študijným programom (pre UAP)

Zadania záverečných prác

Od akademického roka 2020/2021 si zadania záverečných prác tlačia študenti sami, nie je potrebné dávať ich na podpis vedúcemu katedry.

Štruktúra záverečnej práce

Na základe rozhodnutia zo zasadnutia katedry, ktoré sa konalo dňa 9. 11. 2023, musia mať záverečné práce písané a obhajované na Katedre slovanských filológií nasledovné povinné časti:

– abstrakty
– úvod
– súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
– ciele a metodika práce, metódy skúmania (pracovné postupy, postupy získavania údajov a ich zdroje, použité metódy hodnotenia a interpretácie výsledkov, štatistické metódy, hypotézy/predpoklady)
– teoretická časť práce
– praktická časť práce
– výsledky práce a diskusia (príp. spoločenský dosah, aplikácia v praxi – môže byť až tretina práce)
– záver
– resumé (ak je práca písaná v inom ako štátnom jazyku)
– zoznam použitej literatúry

Free Joomla! template by Age Themes