Prijímacie konanie

Vytlačiť

Bakalárske študijné programy:

Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok. Poradie uchádzačov sa zostaví na základe výsledkov štúdia zo strednej školy. (Pokiaľ si uchádzač vyberie dvojpredmetovú kombináciu učiteľského štúdia alebo kombináciu s druhým jazykom v prípade prekladateľstva a tlmočníctva, z druhého predmetu sa prijímacia skúška môže konať.)

Magisterské študijné programy:

Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Doktorandské študijné programy:

Prijímacia skúška na doktorandské študijné programy pozostáva z ústneho pohovoru (prezentácia projektu dizertačnej práce a celková orientácia v študovanom odbore) a testu z cudzieho jazyka.

Termíny podania prihlášok:

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2022
Odporúčame uprednostniť eletronickú prihlášku. V prípade využitia elektronickej prihlášky je možné známky do prihlášky prevziať priamo z elektronickej žiackej knižky a nie je potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou.
Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh, vrátane potvrdení o aktivitách, ktoré sú predmetom bodového hodnotenia a skenov vysvedčení zo strednej školy s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa. Úradne overené kópie vysvedčení postačí predložiť najneskôr v deň zápisu.
Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na univerzitu vytlačenú verziu papierovej prihlášky.

Magisterské štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2022

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – do 31. mája 2022

Postup pri podaní prihlášok nájdete TU.

Adresa na odosielanie prihlášok:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Študijné oddelenie
Štefánikova 67
949 74  Nitra

Všeobecné otázky týkajúce sa prijímacieho konania píšte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky potrebné informácie o prijímacom konaní nájdete na stránke Filozofickej fakulty v časti Prijímacie konanie.