Vzdelávacie kurzy

Ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov verejnej správy

Praktická rétorika

45 hodín

základy rečníckeho umenia, metodika prípravy a prednesu rečníckeho prejavu 

Redakčná úprava textov (kurz pre jazyk. korektorov)

54 hodín

Praktické zručnosti súvisiace s redakčnou, korektorskou a editorskou činnosťou

základy práce editora textov,

redakčná úprava textov – grafická a jazyková stránka, 

jazykové korektúry, oboznámenie sa s aktuálnymi kodifikačnými a praktickými príručkami v tlačenej a elektronickej podobe 

Jazyková kultúra

 49 hodín

zvládnutie poznatkov jazykovej kultúry a  ich aplikácia v jazykovej praxi, praktické aj teoretické ovládanie štátneho jazyka opreté o štúdium predpísaných jazykových príručiek

 

Hovorená podoba jazyka v oficiálnej komunikácii a v médiách

46 hodín

zvládnutie verejného pripraveného a  spontánneho hovoreného prejavu pred skupinou poslucháčov alebo v elektronických médiách s dôrazom na  správnu výslovnosť podľa noriem a kodifikácie spisovného jazyka (artikulácia, prednes a interpretácia, morfológia, syntax, štylistika) 


 

Kurzy sú akreditované a po ich absolvovaní získajú účastníci osvedčenie MŠ SR.

Viac informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania na Filozofickej fakulte UKF v Nitre nájdete na webe Filozofickej fakulty v časti Ďalšie vzdelávanie.

Free Joomla! template by Age Themes