Publikácia Ortoepia západoslovanských jazykov (praktické cvičenia) na precvičenie štandardizovanej výslovnosti v českom, poľskom a slovenskom jazyku je výsledkom prvého roku riešenia rovnomenného projektu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cvičebnica je určená na nácvik najdôležitejších javov segmentálnej a suprasegmentálnej povahy, pričom využiť ju môžu nielen učiaci sa ten-ktorý jazyk, ale aj záujemcovia o kultivovaný hovorený prejav svojho materinského jazyka.

V ďalšej etape sa realizuje cyklus workshopov pre študentov slavistických odborov na každom z troch uvedených pracovísk. V novembri 2019 sa uskutočnila výučba s využitím novej cvičebnice na Varšavskej univerzite, v marci 2020 sa zrealizujú workshopy na FF UKF v Nitre a v apríli 2020 na PF OU v Ostrave. Lektormi sú samotní riešitelia projektu Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D., dr. Milena Hebal-Jezierska a PhDr. Marcel Olšiak, PhD., ktorí zároveň pripravujú vydanie kolektívnej monografie, záverečného výstupu projektu.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu: https://pdf.osu.cz/23612/ortoepie-zapadoslovanskych-jazyku/

Free Joomla! template by Age Themes