2023 | Exkurzia v rámci predmetu Základy staroslovienskeho písomníctva

Posledným z podujatí v rámci zimného semestra 2023 bola exkurzia študentiek a študentov 1. ročníka magisterského študijného programu editorstvo a vydavateľská prax. Exkurziu absolvovali do Diecéznej knižnice a Diecézneho múzea v Nitre v prvej polovici decembra v rámci predmetu Základy staroslovienskeho písomníctva. Prostredníctvom odborného výkladu sa dozvedeli zaujímavé historické udalosti, vďaka ktorým bola do budovy Veľkého seminára umiestnená Diecézna knižnica.

2024 | Exkurzia v Štátnom archíve

Dňa 22. novembra 2023 navštívili študenti editorstva a vydavateľskej praxe z Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre Štátny archív v Ivanke pri Nitre. Počas exkurzie sa oboznámili s činnosťou archívu, ako aj so vzácnymi dokumentmi, ktoré uchováva.

2023 | Didaktické besedy pre študentky a študentov učiteľstva

Počas zimného semestra 2023 sa uskutočnili tri didakticky zamerané besedy pre študentky a študentov učiteľstva slovenského jazyka a literatúry, ktoré organizačne koordinoval interný doktorand Mgr. Martin Pavlov. Prinášame niekoľko fotografií z týchto podujatí.

2023 | Exkurzia na Nitrianskom hrade a v Diecéznom múzeu

V rámci predmetu Staršia slovenská literatúra sa študentky a študenti 1. ročníka zúčastnili 24. a 25. októbra 2023 spolu s pani docentkou Laukovou odborného výkladu v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade. Prinášame fotogalériu z exkurzie.

2023 | Beseda s herečkou Luciou Hurajovou

V stredu 22. 11. 2023 zavítala k študentom Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre divadelná, televízna i dabingová herečka, moderátorka a recitátorka Lucia Hurajová. Prípravu návštevy a moderovanie besedy k téme Literatúra a divadelné umenie koordinoval doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

2023 | Literárny večer 3

V stredu 15. novembra sa uskutočnil už tretí Literárny večer v podaní študentov UKF a študentského divadla VYDI. Aj tentokrát sme sa stretli v priestoroch Umeleckého tvorivého ateliéru v ŠD Nitra a vychutnávali sme si bohatý umelecký program, plný neopakovateľných zážitkov.

2023 | Prednášky profesora Bauera

Začiatok tretieho októbrového týždňa v zimnom semestri 2023/2024 bol pre študentov i zamestnancov Katedry slovanských filológií v znamení prítomnosti prof. PaedDr. Michala Bauera, PhD., z Ústavu bohemistiky Filozofickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Prinášame fotogalériu z prednášok pána profesora.

2023 | Konferencia Literáti v službe propagandy

V utorok 5. septembra 2023 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná interdisciplinárna konferencia pod názvom Literáti v službe propagandy. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dekana fakulty prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., a hostilo osobnosti vedy z domáceho prostredia i zo zahraničia. Prinášame fotogalériu z tohto podujatia.

2023 | Matičná esej

Aj v tomto roku nás naši študenti úspešne reprezentovali na celoslovenskej súťaži Matičná esej. Prinášame fotogalériu zo slávnostného vyhodnotenia súťaže, ktoré sa uskutočnilo 8. júna 2023 v aule Biblickej školy v Martine.

2023 | Zilinak.sk

Niekoľko fotografií zo stretnusia študentiek a študentov editorstva a vydavateľskej praxe s editorkami internetového portálu Žilinak.sk, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2023.

2023 | ŠVOUČ

Dňa 29. 3. 2023 sa na Oddelení slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF konalo tradičné vedecko-umelecké podujatie s názvom Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť, viac známe ako ŠVOUČ-ka.

2023 | Literárny večer

Druhý utorkový večer v marci patril študentskej tvorbe. V priestoroch Umeleckého ateliéru v ŠD Nitra sa uskutočnil druhý Literárny večer pod taktovkou študentov z Katedry slovanských filológií a členov študentského divadla VYDI. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2022 | Literárny večer

V utorok večer 22. 11. 2022 sa v priestoroch študentského divadla VYDI uskutočnilo podujatie s názvom Literárny večer, ktoré vzniklo v rámci spolupráce VYDI so študentmi z Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2022 | Tvorím

V utorok 15. 11. 2022 sa v priestoroch Filozofickej fakulty uskutočnila katedrová čítačka univerzitných autorov pod záštitou pána docenta Jozefa Brunclíka s názvom TVORÍM/TVOR-IM. Podujatie trvalo necelé dve hodiny, počas ktorých sme sa mohli započúvať do umeleckých výtvorov študentov, ale aj vyučujúcich. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2022 | ŠVOUČ

Naša katedra usporiadala vo štvrtok 31. marca 2022 tradičné podujatie ŠVOUČ (Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť), ktoré dáva našim študentkám a študentom priestor prezentovať svoje literárnovedné, didaktické, jazykovedné a editorské práce, no zároveň je to priestor aj na prezenáciu umeleckej činnosti. Prinášame fotogalériu z podujatia.

Autori fotografií: doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., Mgr. Dominik Vančo, Ing. Marián Mancír

2022 | Prednáška Ako sa robí Slovník súčasného slovenského jazyka

V stredu 30. 3. 2022 zorganizovala naša katedra v spolupráci s nitrianskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., prednášku pracovníčky oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie JÚĽŠ SAV, v. v. i., Mgr. Natálie Kolenčíkovej, PhD., ktorá nám na prednáške predstavila, ako sa tvorí Slovník súčasného slovenského jazyka. Prinášame fotogalériu z podujatia.

Autor fotografií: Mgr. Patrik Petráš, PhD.

2021 | Rozlúčka s odchádzajúcimi kolegami

V pondelok 21. júna 2021 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie našej katedry, ktorého hlavným bodom bola rozlúčka s našimi odchádzajúcimi kolegami prof. PhDr. Jurajom Glovňom, CSc., prof. PhDr. Martou Keruľovou, CSc., doc. PhDr. Igorom Hochelom, PhD., PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., a PhDr. Marcelom Olšiakom, PhD. Prinášame fotogalériu z tohto podujatia.

2021 Workshop Dieťa a rozprávka

Dňa 7. 5. sa uskutočnil online workshop Dieťa a rozprávka, ktorý viedol doc. PhDr. J. Gallik, PhD., a moderovala Mgr. M. Hrašková, PhD. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2021 | Workshopy zamerané na ortoepiu západoslovanských jazykov

Od 7. 4. do 9. 4. 2021 si študenti, ktorí v letnom semestri navštevujú semináre z ortoepie, mohli vyskúšať úskalia výslovnosti českého a poľského jazyka. Online workshopy sa uskutočnili pod vedením Dr. Pavlíny Kuldanovej (PF OU Ostrava) a Dr. Mileny Hebal-Jezierskej (Varšavská univerzita) v rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu Ortoepia západoslovenských jazykov.

2021 | ŠVOUČ

V stredu 24. marca 2021 sa uskutočnila Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť. Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia sa aj toto podujatie uskutočnilo dištančnou formou, čo však študentky a študentov neodradilo od aktívnej účasti. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2020 | Komunikácia s literárnym dielom pre deti a mládež

Členovia riešiteľského kolektívu KEGA č. 021UKF-4/2019 s názvom Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry uskutočnili pre študentov v rámci medzinárodnej spolupráce s Katedrou českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty MU v Brne odbornú online prednášku s doc. PhDr. Milenou Šubrtovou, Ph.D., na tému Komunikace s literárním dílem – podoby smrti v literatuře pro děti a mládež. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2020 | Webinár Divadlo a deti

Dňa 7. 12. 2020 usporiadala Katedra slovenského jazyka a literaúry prostredníctvom platformy Meet UKF webinár so študentmi, ktorý viedol MgA. Miroslav Jindra z Katedry českého jazyka a literatúry MU v Brne a JAMU v Brne. Podujatie s názvom Divadlo a deti – literatúra ako východisko pre tvorbu divadla s deťmi sa nieslo v znamení spoznávania divadelnej adaptácie literárnej predlohy s praktickou ukážkou zo svetovej literatúry pre deti a mládež. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2020 | Akcenty literatúry pre deti a mládež (trendy, problémy, interpretácie)

Na pôde Filozofickej fakulty UKF sa v piatok 23. 10. 2020 uskutočnila medzinárodná konferencia formou videokonferencie, ktorú zorganizovala sekcia slovenskej literatúry Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v rámci projektu KEGA Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2020 | Prvá online diskusia Ako vzniká kniha

V piatok 16. októbra 2020 sa uskutočnila prvá diskusia v rámci projektu Ako vzniká kniha (od rukopisu ku knižným publikáciám). Prinášame fotogalériu z podujatia.

2020 | Stretnutie s pracovníkmi Ústavu slovenskej literatúry SAV

Dňa 28. 2. 2020 z iniciatívy Mgr. Veroniky Rácovej, PhD., zavítali na pôdu Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre predstavitelia Ústavu slovenskej literatúry SAV Mgr. Ivana Taranenková, PhD., a Mgr. Radoslav Passia, Ph.D. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2020 Naša študentka vo folklórnej šou Zem spieva

Naša študentka Alexandra Ružbacká (učiteľstvo SJL a RJL, 3. ročník bakalárskeho štúdia) spolu so študentom Miroslavom Beckom (etnológia, 3. ročník bakalárskeho štúdia) sa zúčastnili prvého semifinálového kola štvrtej série úspešnej televíznej folklórnej šou Zem spieva. Prinášame fotogalériu z ich účinkovania v tejto relácii.

2020 | Deň otvorených dverí

Každoročne majú uchádzači o štúdium na UKF v Nitre príležitosť prezrieť si priestory univerzity, porozprávať sa s vyučujúcimi či študentmi a zúčastniť sa na ďalšom programe jednotlivých fakúlt a katedier. Ani v tomto roku naša katedra nebola výnimkou, a tak mohli uchádzači o štúdium slovenského jazyka a literatúry vo štvrtok 13. 2. 2020 získať informácie o štúdiu slovenčiny, ale aj o živote na katedre takpovediac „z prvej ruky“ či získať vecné ceny v našom kvíze o pseudonymoch známych slovenských spisovateľov. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako náš program Dňa otvorených dverí prebiehal.

2020 | Aktivity projektu Medzinárodného vyšehradského fondu

Publikácia Ortoepia západoslovanských jazykov (praktické cvičenia) na precvičenie štandardizovanej výslovnosti v českom, poľskom a slovenskom jazyku je výsledkom prvého roku riešenia rovnomenného projektu Medzinárodného vyšehradského fondu. V novembri 2019 sa uskutočnila výučba s využitím novej cvičebnice na Varšavskej univerzite, v marci 2020 sa zrealizujú workshopy na FF UKF v Nitre a v apríli 2020 na PF OU v Ostrave. Prinášame fotogalériu z podujatia na Varšavskej univerzite.

2020 | Aktivity zahraničných študentov

Naši študenti Bence Szeljak a Bence Zsolt Püski sa aktívne podieľajú na živote svojich krajanov v Maďarsku. Prinášame fotogaléri z ich aktivít. Foto: Bence Szeljak

2019 | Fakultný Deň otvorených dverí

V druhej polovici novembra sme na pôde našej katedry v rámci fakultného Dňa otvorených dverí privítali uchádzačov o štúdium slovenského jazyka a literatúry. Fotogalériu si môžete prezrieť tu.

2019 | Kolokvium mladých jazykovedcov

V dňoch 20. 11. – 22. 11. 2019 sa na pôde našej univerzity uskutočnil už 28. ročník Kolokvia mladých jazykovedcov, na ktorého organizácii sa podieľaľa naša katedra v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou. Prinášame výber fotografií z tohto podujatia.

2019 | Textologický seminár Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textov literárnych diel 19. a 20. storočia

Dňa 26. novembra 2019 usporiadal Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave v odbornej spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FiF UKF v Nitre seminár s názvom Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textov literárnych diel 19. a 20. storočia. Prinášame fotogalériu z tohto podujatia.

2019 | Úvodné stretnutia členov riešiteľského kolektívu slovensko-srbského projektu APVV Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny

V rámci projektu APVV Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny sa dňa 23. 10. 2019 sa konal v Novom Sade prvý workshop, na ktorom došlo k zjednoteniu teoretických východísk a ohraničeniu predmetu výskumu v rámci celého riešiteľského kolektívu. Druhé pracovné stretnutie sa uskutočnilo 5. 11. 2019 v Nitre a jeho výstupom bolo zladenie efektívnych metodických postupov na zhromažďovanie, triedenie a analýzu získaného jazykového materiálu z hľadiska skúmanej jazykovej štruktúry (orientácia na výskyt jazykových špecifík podľa jednotlivých jazykových rovín), ale aj z hľadiska rozvrhnutia prác podľa konkrétnych oblastí výskytu skúmaných textových zdrojov a typov médií. Prinášame fotogalériu z uvedených pracovných stretnutí.

2019 | Prednáška Priestorovosť a motív hniezda v prózach Janka Alexyho

Dňa 18. novembra 2019 sa na pôde našej katedry uskutočnila prednáška nášho absolventa Mgr. Mateja Masaryka, PhD., na tému Priestorovosť a motív hniezda v prózach Janka Alexyho. Prinášame fotogalériu z podujatia.

2019 | Prednáška Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda

Dňa 11. 11. 2019 zavítal na pôdu Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty našej univerzity jej absolvent PhDr. Marián Kamenčík, PhD., aby dnes, už z pozície vysokoškolského pedagóga a literárneho historika, predstavil svoju prácu a jej výsledky novej študentskej generácii. Ústrednou témou prednášky bol Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda, v nadväznosti na prezentáciu rovnomennej publikácie.

2019 | Projektové stretnutie v Oponiciach

V dňoch 24. 9. až 26. 9. 2019 sa uskutočnilo v Oponiciach pracovné stretnutie riešiteľov projektu KEGA č. 043UKF-4/2018 Jazyk ako text. Vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky a didaktiky slovenského jazyka. Prinášame fotogalériu zo stretnutia.

2019 | Workshop Literárne praktikum pre 1. – 4. ročník základných škôl

Dňa 10. októbra 2019 sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry uskutočnil workshop pod názvom Literárne praktikum pre 1. – 4. ročník základných škôl s podtitulom Učím sa rozumieť tomu, čo čítam... Prinášame fotogalériu z podujatia.

2019 | 21. slovenská onomastická konferencia

V dňoch 10. – 12. septembra 2019 sa v priestoroch Študentského domova Nitra Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila 21. slovenská onomastická konferencia. Prinášame fotogalériu z tohto podujatia.

2019 | Exkurzia do Bojnej

V utorok 9. 7. 2019 sa členovia našej katedry a Jazykového odboru Matice slovenskej zúčastnili poznávacej exkurzie do Bojnej, obce s najstaršími slovanskými kresťanskými pamiatkami.

2019 | Cyrilo-metodské slávnosti

V rámci Cyrilo-metodských slávností a letných osláv Nitra, Milá Nitra sa v Ponitrianskom múzeu v Nitre uskutočnila dňa 4. júla 2019 vedecká konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila, na ktorej sa aktívne zúčastnili aj prof. Ľubomír Kralčák a doc. Martin Pukanec. Ďalším sprievodným podujatím cyrilo-metodských osláv je aj výstava výtvarných a literárnych diel s cyrilo-metodskou tematikou. Na túto výstavu sme poskytli ocenené výtvarné a literárne práce z tohtoročnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Vo fotogalérii sa nachádzajú ukážky vystavených prác a program z uvedenej konferencie.

2019 | Konferencia Súčasný stav a perspektívy didaktiky SJL

Dňa 18.6.2019 sa konala prvá konferencia didaktikov SJL, ktorú organizovala naša Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave pod názvom Súčasný stav a perspektívy didaktiky SJL.

2019 | Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

V tomto roku sa uskutočnil už desiaty ročník celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v piatok 7. júna 2019 na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Prinášame fotogalériu zo slávnostného vyhodnotenia.

2019 | Noc literatúry

Naša kolegyňa Veronika Rácová prispela do Noci literatúry 2019, ktorú pre návštevníkov pripravilo 22. mája 2019 mesto Senec, a to čítaním z knihy Daniela Majlinga Ruská klasika.

2019 | Prednáška Poetická metafora z aspektu kognitívnej lingvistiky

V utorok 14. mája 2019 sa uskutočnila prednáška Poetická metafora z aspektu kognitívnej lingvistiky, ktorá bola spojená s interpretáciou poézie a autorských metafor nitrianskeho básnika Ing. M. Hodála.

2019 | Vyžiadaná prednáška doc. Brunclíka na  Užhorodskej národnej univerzite

V stredu 15. mája 2019 vystúpil doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., s pozvanou prednáškou na Katedre slovenskej filológie Filologickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity (Ukrajina). Doc. Brunclík sa vo svojej prednáške venoval autorovi slovenskej katolíckej moderny Jánovi Motulkovi.

2019 | Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže Ako to vidím ja

Obchodná akadémia v Šuranoch v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila v tomto školskom roku pre žiakov stredných škôl Nitrianskeho kraja pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika literárno-výtvarnú súťaž pod názvom Ako to vidím ja. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v priestoroch šurianskej synagógy dňa 17. mája 2019. Vyhodnotenia súťaže sa zúčastnil aj predseda poroty PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

2019 | Ocenenie úspešných študentov v súťaži ŠVOUČ 2019

V stredu 10. apríla 2019 ocenila dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre úspešných študentov v súťaži ŠVOUČ 2019. Medzi ocenenými boli aj naši študenti, ktorí súťažili v lingvistickej, literárnovednej a umeleckej sekcii. Na fotografiách nájdete ocenených študentov spolu so svojimi školiteľmi. Srdečne blahoželáme!

2019 | Vymenovanie prof. Kováčovej

Fotografie z vymenovania nových profesorov dňa 27. 3. 2019. Medzi novovymenovanými profesorkami a profesormi bola aj naša kolegyňa doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. Autor fotografií: Kancelária prezidenta SR – Marián Garaj

2019 | Beseda s pracovníčkou zo spoločnosti LITA

O problematike súvisiacej s autorským právom prišla poslucháčom a poslucháčkam študijného programu editorstvo a vydavateľská prax porozprávať v piatok 8. marca 2019 na pozvanie Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF Mgr. Lucia Miklasová zo spoločnosti LITA.

2019 | ŠVOUČ

Aj v tomto akademickom roku, konkrétne 13. marca 2019, mali študenti možnosť prezentovať svoje práce v kategóriách jazykovedná práca, literárnovedná práca a umelecký text.

2019 | Deň otvorených dverí

Je váznou zhodou okolností, že v tomto roku sme mohli propagovať štúdium slovenčiny práve na Deň materinského jazyka (21.2.2019). Tak ako každý rok, i v tomto roku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zorganizovala pre svojich uchádzačov Deň otvorených dverí, v rámci ktorého si pre záujemcov o štúdium slovenského jazyka a literatúry pripravila program aj naša katedra.

2018 | Cena rektora UKF pre doc. Hochela

Dňa 29. novembra 2018 ocenil rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Cenou rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2017 pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzity. Medzi ocenenými bol aj člen Katedry slovenského jazyka a literatúry doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., za básnickú zbierku Muž na peróne.

2018 | Týždeň vedy a techniky na KSJaL

V rámci Týždňa vedy a techniky zorganizovali v utorok 6. 11. 2018 obe sekcie našej katedry zaujímavé akcie. Sekcia slovenského jazyka KSJaL v spolupráci s nitrianskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti a s Jazykovým odborom Matice slovenskej pripravila pre záujemcov prednášku renomovaného slovenského jazykovedcu Jána Kačalu na tému Syntax konštrukcií s posesívnym významom. Sekcia slovenskej literatúry KSJaL zase pre záujemcov zorganizovala stretnutie s prozaikom Petrom Juščákom.

2018 | Európsky rozmer cyrilo-metodskej tradície

V rámci projektu Spoznávanie a propagácia kultúrneho a jazykového dedičstva sa Jazykový odbor Matice slovenskej a Matica velehradská podieľali na prijatí francúzskej delegácie (občianskeho združenia z oblasti Avignonu), usilujúcej sa prostredníctvom Cyrilo-metodskej cesty zjednotiť národy Európy. Jej cieľom je budovať pamätníky a kaplnky venované sv. Cyrilovi a Metodovi. V Nitre sa slávnostné podujatie uskutočnilo v polovici mája 2018, kde francúzski priatelia nainštalovali na zadnú stranu pamätníka sv. Cyrila a Metoda pri Zoborskom moste informačný plagát Pamätník je súčasťou Cesty kresťanskej Európy.

2018 | Medzinárodná vedecká konferencia v Sofii

V dňoch 26. – 28. apríla 2018 sa pedagógovia a doktorandi katedry zúčastnili na 14. medzinárodnej slavistickej konferencii, ktorá sa uskutočnila na Fakulte slovanských štúdií Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského v Bulharsku.

2018 | Ocenenie víťazov ŠVOUČ

V stredu 25. 4. 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo ocenenie víťazov Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 2018. Diplom úspešným účastníkom odovzdal dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

2018 | Zábavný vedomostný kvíz 2018

Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnil zábavný vedomostný kvíz určený pre všetky ročníky a odbory Katedry slovenského jazyka a literatúry. Sily si prišlo zmerať osem trojčlenných tímov, zložených zo študentov editorstva a vydavateľskej praxe, učiteľstva slovenského jazyka, prekladateľstva i jednoodborovej slovenčiny.

2018 | Literárny večer Nečíta(j)me iba v marci

Pri príležitosti marca-mesiaca knihy, Svetového dňa poézie a 96. výročia narodenín amerického spisovateľa Jacka Kerouaca sme 15. marca 2018 zorganizovali literárny večer s názvom Nečíta(j)me iba v marci. Foto: Ondrej Mitko

2018 | ŠVOUČ

V stredu 14. marca 2018 sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry uskutočnila Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť, a to v troch kategóriách: Jazykovedná práca (lingvistická sekcia), Literárnovedná práca a Umelecký text (poézia, próza, esej, dramatická práca).

2018 | Deň otvorených dverí

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa na UKF v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí, v rámci ktorého si pre svojich uchádzačov pripravila program i Katedra slovenského jazyka a literatúry.

2017 | Slovanofilm

Projekt Slovanofilm 2017 prebiehal od 6. do 29. novembra 2017 v UTA – univerzitnom tvorivom ateliéri UKF v Nitre.

2017 | Vymenovanie docenta Brunclíka

Vymenovanie sa uskutočnilo 23. 11. 2017.

2017 | Konferencia Király Péter 100 v Budapešti

V dňoch 22. – 23. novembra 2017 sa pedagógovia jazykovej sekcie Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii Király Péter 100 v Budapešti. Konferencia sa konala pri príležitosti nedožitých 100. narodenín profesora P. Királya, maďarského slavistu a zároveň slovenského rodáka.

2017 | Matičná esej

Ocenenie víťazov Matičnej eseje 2017 v Knižnici Juraja Fándlyho počas Národných matičných slávností, ktoré sa uskutočnili v dňoch 7. – 10. septembra 2017 v Trnave.

2017 | Zasadnutie Gramatickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov v Tübingene

V dňoch 25. – 27. 9.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre gramatickú stavbu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, ktoré sa konalo v Nemeckej spolkovej republike pod záštitou Univerzity v Tübingene. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj prof. Ľubomír Kralčák, ktorý v tejto komisii zastupuje Slovenskú republiku.

2017 | Cena rektora UKF v Nitre pre doc. Martina Pukanca

Cena rektora UKF v Nitre bola doc. Mgr. Martinovi Pukancovi, PhD., udelená na slávnostnom otvorení akademického roka 2017/2018, ktoré sa konalo v pondelok 18. septembra 2017 v Aule UKF v Nitre.

2017 | Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

ZŠ s MŠ Šintava, 9. jún 2017

2017 | 3bodky

ŠD Nitra, 20. máj 2017

2017 | ŠVOUČ – Lingvistická sekcia

FF UKF v Nitre, 29. marec 2017

2017 | Literárna ŠVOUČ

FF UKF v Nitre, 29. marec 2017

2017 | Deň otvorených dverí

V rámci Dňa otvorených dverí na Univerzite Konštantína v Nitre dňa 16. februára 2017 sme si pre svojich uchádzačov pripravili v spolupráci so študentmi vlastný program.

 
Powered by Phoca Gallery

Free Joomla! template by Age Themes