Dnes je .
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
ŠVOUČ 2018

Aj v tomto akademickom roku mali študenti našej katedry možnosť prezentovať výsledky svojich výskumov či svoje umelecké práce pred vyučujúcimi katedry, ako aj pred svojimi spolužiakmi. Študenti prezentovali súťažné práce v troch kategóriách: Jazykovedná práca (lingvistická sekcia), Literárnovedná práca a Umelecký text (poézia, próza, esej, dramatická práca). Tento ročník ŠVOUČ bol obohatený v lingvistickej sekcii o novinku – Cenu divákov, v rámci ktorej mali možnosť zvoliť najlepšiu prácu aj diváci, ktorí sa pri výbere zhodli s odbornou porotou.

Konferencia MPC 2018

V súvise so stým výročím od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku pripravilo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvom kultúry v Revúcej 14. - 15. februára 2018 odbornú konferenciu. Zúčastnilo sa na nej 175 učiteľov slovenského jazyka a literatúry z celého Slovenska.

O cenu Samuela Cambela 2017

Oddelenie slovakistiky Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti vyhlásili v roku 2017 prvý ročník prekladateľskej súťaže pre študentov slovenských a maďarských univerzít O cenu Samuela Cambela. Teší nás, že medzi ocenenými sa nachádza aj naša študentka Andrea Kosárová (2. ročník bakalárskeho štúdia, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a litertúry). Študentka získala osobitnú prémiu za preklad prózy z maďarčiny do slovenčiny. Študenti z našej katedry sa na tomto podujatí zúčastnili pod vedením PaedDr. Renáty Hlavatej, PhD.

Deň otvorených dverí 2018

Medzi pravidelné podujatia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre patrí celouniverzitný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 15. 2. 2018. Pre uchádzačov o štúdium slovenského jazyka a literatúry si už tradične pripravila program aj naša katedra. V tomto roku sa program niesol v duchu „Spoznaj slovenské nárečia“. V rámci štúdia slovenčiny sa totiž študenti zoznámia aj s touto oblasťou nášho národného jazyka. Na tomto podujatí si záujemcovia mohli overiť, či poznajú nárečové slová z rôznych regiónov Slovenska.

Litikon 2/2017

Redakcia literárnovedného časopisu Litikon, ktorý vydáva Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pripravila pre svojich čitateľov nové číslo. Jeho obsah tvorí okrem viacerých odborných štúdií anketa o českom literárnom kritikovi F. X. Šaldovi, rozsiahla séria článkov o súčasných podobách európskeho románu či rozhovor s básnikom, prekladateľom a literárnom vedcom prof. PhDr. Ján Zamborom, CSc.

Slovanofilm 2017

Z iniciatívy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Katedry slovenského jazyka a literatúry a Katedry rusistiky prebiehal aj tento akademický rok na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre projekt s názvom Slovanofilm – premietanie filmov slovanských krajín. Od 6. do 29. novembra 2017 sa v UTA – univerzitnom tvorivom ateliéri premietali filmy z celkovo ôsmich slovanských krajín –Slovinska, Chorvátska, Srbska, Macedónska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Poľska.

Vymenovanie docenta Brunclíka

Dňa 23. novembra 2017 vymenoval rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., nových docentov, medzi ktorými bol aj vyučujúci Katedry slovenského jazyka a literatúry PhDr. Jozef Brunclík, PhD. Obhajoba habilitačnej práce Introvertnosťou ku katarzii (Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka) a habilitačná prednáška Literáti v propagandistickom periodiku Front a vlasť z obdobia vojnovej Slovenskej republiky sa uskutočnili 3. októbra 2017.

Kontakt

Katedra slovanských filológií
Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1107787
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
518
1446
3224
4051
1107787

Vaša IP: 3.238.199.4
06. 10. 2022 10:47

Free Joomla! template by Age Themes